Update coronamaatregelen

 
 
Update corona-maatregelen
Naar aan­lei­ding van de pers­con­fe­ren­tie van de Neder­landse over­heid op 28 sep­tem­ber 2020 en de daarop­volgende ont­wik­ke­lingen wordt de vraag gesteld of er gevolgen zijn voor het ker­ke­lijke protocol.
 
Al tij­dens de pers­con­fe­ren­tie werd door premier Rutte een uit­zon­de­ring gemaakt voor kerken, wat gezien de latere publi­ca­ties op rijksover­heid.nl betekent dat voor li­tur­gische vie­rin­gen in kerk­ge­bouwen geen beper­king geldt voor het aantal aanwe­zigen, zolang de anderhalve meter gehandhaafd kan wor­den. Let wel: dit geldt alleen voor li­tur­gische vie­rin­gen, niet voor andersoor­tige bij­een­komsten in of bij een kerk­ge­bouw.
 
Mondkapjes
Sinds 30 sep­tem­ber 2020 geldt tevens het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnen­ruim­tes. Hoewel kerk­ge­bouwen niet bij name wor­den genoemd, neemt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dit dringende advies over en verzoekt de pa­ro­chies dit onder de aan­dacht te brengen bij de kerk­gan­gers. Zoals het advies van de over­heid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet ge­dwon­gen wor­den. Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tij­dens bewe­gingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt zij het mogen afzetten.